Program „Pomoć u kući starijim osobama“ provodi Klub za starije osobe „Mariška“ na području gradova i općina Koprivničko – križevačke županije, a na temelju Sporazuma /Ugovora o provođenju Programa u kojem su definirani izvoditelji za pojedino područje te obveze i odgovornosti svih dionika Sporazuma.

Ciljane skupine su osobe

 • starije od 65 godina, koje žive same u kućanstvu ili s bračnim drugom,
 • slabijeg imovinskog stanja (prihodi po članu kućanstva do 2.000,00kn)
 • zbog bolesti, invalidnosti ili narušenog zdravlja  privremeno ili trajno ovisne o pomoći druge osobe
 • u svojoj blizini nemaju članove obitelji koji im mogu osigurati ovaj oblik pomoći
 • nemaju sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju.
 • Izuzetno se u projekt može uključiti i osoba mlađa od 65 godina, ako za to postoje zdravstvene indikacije.

Specifični ciljevi Programa:

 • poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi
 • ostanak starijih osoba u svojim lokalnim  sredinama
 • uvođenje novih usluga s područja soc. skrbi
 • zapošljavanje osoba s otežanim faktorom zapošljivosti
 • senzibilizacija lokalne zajednice za nove oblike rješavanja problema osoba starije dobi.

Usluge pomoći u kući koje će se osigurati u sklopu programa obuhvaćaju:

a) Obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa,pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, pranje i glačanje rublja,nabava lijekova i drugih potrepština);

b) Pomoć u održavanju osobne higijene korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

c) Zadovoljavanje ostalih potreba korisnika (cijepanje drva, košnja trave, čišćenje snijega, obavljanje sitnih popravaka u kući i zadovoljavanje drugih potreba).

Usluge navedene pod a) i b) pružaju gerontodomaćice, a pod c) pomoćni radnici.

 

Sve usluge se pružaju u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Zakonom o socijalnoj skrbi te drugim važećim i obvezujućim propisima.

 

Tim izvoditelja čine voditelj/organizator rada na terenu, gerontodomaćice i pomoćni radnici.

 

Gerontodomaćice i pomoćni radnici su zaposlenici Kluba, koji posao obavljaju terenski, na području svoje općine/grada, svakim radnim danom u jutarnjoj smjeni (7,00 – 15,00 sati ili 8,00 – 16,00 sati).

 

Gerontodomaćica koja pruža usluge na području svoje općine ili grada mora imati mjesto prebivališta u toj općini/gradu.

 

Svaka gerontodomaćica skrbi o 10-15 osoba, kojima pruža usluge pomoći u njihovim vlastitim domovima u pravilu dva puta tjedno u trajanju od 1,5 sati (osim u slučaju drugačijih potreba korisnika).  Jedna gerontodomaćica može imati i više korisnika, ako organizacija rada to dozvoljava.

 

Pomoćni radnik skrbi o 25-50 korisnika, ovisno o potrebama korisnika i mogućnostima organizacije rada.

 

Usluge se pružaju prema tjednom rasporedu obilazaka i u skladu s katalogom usluga.

 

O svakom obilasku korisnika usluge, gerontodomaćica/pomoćni radnik vodi evidenciju, kao i evidenciju o pruženim uslugama.

 

Organizaciju i koordinaciju poslova obavlja voditelj.

 

Voditelj ustrojava evidenciju korisnika usluga i njihove socioanmnestičke podatke kao i evidenciju praćenja korisnika tijekom provođenja projekta.

 

Program „Pomoć u kući starijim osobama“  financira Koprivničko-križevačka županija, gradovi i općine na području kojih se Program provodi.

Suradnja s općinama i gradovima u provedbi Programa

Općinska i socijalna vijeća aktivno su uključena u izbor kandidata odnosno starijih osoba koje koriste usluge pomoći u kući, na način da daju prijedlog kandidata i formiraju liste prijavljenih osoba za uključenje u Program. Isto tako Općine daju prijedlog kandidata za gerontodomaćice, a u skladu s uvjetima za radno mjesto gerontodomaćice propisanih od strane Kluba.

 

Gradovi daju prijedloge korisnika usluga, pružaju logističku i stručnu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, u provedbi Programa.

 

U suradnji s općinama i gradovima, Klub vrši izbor i uključenje korisnika, izbor gerontodomaćica i pomoćnih radnika, izvješćuje o promjenama tijekom provedbe Programa, na zahtjev dostavlja izvješća o provedbi Programa, te obavlja sve ostale radnje vezane uz Program.