Svaka starija osoba ima pravo na:

Dostojanstvo

Siguran život, zaštita od izrabljivanja i zlostavljanja, sigurnost na pošteno postupanje obzirom na dob, pripadnost i dr.

Neovisnost

Dostupnost hrane, mogućnost rada, sudjelovanje u odlučivanju, pristup obrazovnim programima …

Društveno sudjelovanje

Ostati sastavni dio društva, stvoriti mogućnost za rad na korist društvenoj zajednici, organizirati pokrete …

Skrb

Korist od svoje obitelji, neometan pristup zdravstvenoj skrbi, pristup socijalnim i zakonodavnim službama, ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u ustanovama …

Samoispunjenje

Mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala, pristup obrazovnim, kulturnim i dr. sredstvima društva u kojem žive…

U  sustavu  socijalne  skrbi starija osoba može ostvariti  pravo na  naknade  i pravo  na usluge ukoliko  udovoljava  uvjetima  iz  Zakona  o  socijalnoj  skrbi („Narodne  novine“  157/13 i 152/14).

NAKNADE

Postupak: Za  priznavanje  prava temeljem Zakona  o  socijalnoj  skrbi potrebno  se obratiti  centru  za socijalnu skrb na čijem području nadležnosti starija  osoba ima prebivalište.

 

Vrsta naknada:

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada predviđena je za osobe koje nemaju sredstava za uzdržavanje do visine iznosa zajamčene minimalne naknade , a nisu ih u mogućnosti ostvariti  radom,  prodajom  imovine,  davanjem  u  zakup  ili  najam  imovine,  kao  ni  od obveznika  uzdržavanja.  Visina  pomoći  ovisi  o  broju  članova  kućanstva,  starosnoj dobi, samohranosti. Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Zajamčena minimalna naknada  priznaje  se  od  dana    podnošenja  zahtjeva,  odnosno  od  dana  pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Naknada za troškove stanovanja

Naknada za troškove stanovanja (troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije,  plina,  grijanja,  vode…) –zahtjev se   podnosi u   jedinici   lokalne samouprave i  prilaže  se rješenja  o  priznavanju  prava  na  zajamčenu  minimalnu naknadu. Ova pomoć se odobrava do iznosa polovice sredstava zajamčene minimalne naknade utvrđene za obitelj ili samca.

Troškovi ogrijeva

Troškovi ogrijeva ako ste korisnik zajamčene minimalne naknade priznati će vam se pravo za troškove ogrijeva na način da će vam se jednom godišnje osigurati 3m3drva ako se grijete na drva ili novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne ) samouprave odnosno Grad Zagreb.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja samo za osobe koje ostvaruju uslugu smještaja  temeljem  Zakona o  socijalnoj  skrbi  kod  pružatelja  usluge  smještaja  u sustavu socijalne skrbi. Priznaje se korisniku smještaja koji iz vlastitih prihoda ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba do visine 20% osnovice za izračun drugih prava.

Jednokratna naknada

Jednokratna  naknada  u  slučaju  trenutnih  materijalnih  teškoća  zbog  specifičnih potreba,  (npr.  rođenje  djeteta,  školovanje  djeteta,  bolest  ili  smrt  člana  obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nužne odjeće i obuće itd.).  Ova  se  pomoć  može  odobriti  do  iznosa  koji  podmiruje  potrebu  za  koju  je odobrena, a najviše do iznosa pet osnovica za izračun iznosa drugih prava  u  tijeku kalendarske godine za samca odnosno sedam osnovica za kućanstvo. Odobrava se u novcu  ili  naravi. U  osobito  opravdanim  slučajevima  moguće  je  priznati  uvećanu jednokratnu  naknadu  uz  prethodnu  suglasnost  Ministarstva  a  najviše  do  iznosa 10.000,00  kn.  Za  slučaj  smrti  korisnika  zajamčene  minimalne  naknade  ili  člana kućanstva koje je korisnik prava zajamčene minimalne naknade  centar za  socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu za pogrebne troškove do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika.

Ako spadate u ranjive skupine, možete u centru za socijalnu skrb zatražiti sljedeće vrste naknada:

Osobna invalidnina

Osobna invalidnina je namijenjena osobama s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njihovih životnih potreba  za  uključivanje  u  svakodnevni  život  zajednice. Ako  se  koristi  pravo  na osobnu invalidninu nije moguće istovremeno koristiti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Pravo  na  osobnu  invalidninu  priznaje  se  s  danom  podnošenja  zahtjeva  ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Doplatak za pomoć i njegu

Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju  prehrane,  pripremi  i  uzimanju  obroka,  nabavi  namirnica,  čišćenju  i pospremanju  stana,  oblačenju  i  svlačenju,  održavanju  osobne  higijene,  kao  i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Odobrava  se  u  punom  ili  smanjenom iznosu,  ovisno  postoji  li  prijeka  potreba  pomoći  i  njege  druge  osobe  u  punom  ili smanjenom  opsegu.  Neovisno  o opsegu  potrebe  u punom  iznosu,  priznaje  se:  osobi  s težim  invaliditetom,  osobi  s  težim  trajnim  promjenama  u  zdravstvenom  stanju  ili slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u  smanjenom  iznosu,  priznaje  se: slijepoj,  gluhoj  i  gluhoslijepoj  osobi  koja  je osposobljena za samostalan život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti. Pravo  na  doplatak  za  pomoć  i  njegu  priznaje  centar  za  socijalnu  skrb  s  danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

USLUGE

Usluge koje možete ostvariti kao starija osoba

Prva socijalna usluga

Prva  socijalna  usluga obuhvaća  informiranje korisnika  o  socijalnim  uslugama  i pružateljima  usluga,  pomoć  korisniku  pri  utvrđivanju  njegovih  potreba,  početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi.

Savjetovanje i pomaganje

Savjetovanje  i  pomaganje obuhvaća sustavnu stručnu pomoć u cilju prevladavanja poteškoća koje ometaju funkcioniranje pojedinaca ili obitelji u svakodnevnom životu.

Pomoć u kući

Pomoć  u  kući obuhvaća  organiziranje  prehrane,  obavljanje  kućnih  poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih  potreba  starijoj osobi, osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim oštećenjem ili trajnih promjena  u  zdravstvenom  stanju  te  osobi  kojoj  je  zbog  privremenih  promjena  u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Boravak

Boravak  može biti cjelodnevni ili poludnevni ovisno o dužini trajanja za vrijeme kojeg se  osigurava  zadovoljavanje  životnih  potreba  korisnika  pružanjem  usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj

Smještaj obuhvaća stanovanje,  prehranu,  njegu,  brigu o  zdravlju,  socijalni  rad, psihosocijalnu rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, aktivno provođenje vremena,  ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Smještaj  se  može  priznati  kao  privremeni  ili  dugotrajni.  Privremeni  može  biti privremeni smještaj u kriznim situacijama, privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa i privremeni smještaj u drugim slučajevima.

Organizirano stanovanje

Organizirano  stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Za sve dodatne informacije o pravima/uslugama iz sustava socijalne skrbi možete se obratiti u centar za socijalnu skrb.